Mikäli julkisivu uusitaan siten, että ulkoseinärakenteen lämmöneristyspaksuutta lisätään tai julkisivuun asennetaan lisälämmöneristys, julkisivupinta siirtyy aiempaa ulommaksi. Tekniikan tohtori Jari Virta kertoo, että seinäpaksuuden muutos riippuu valitusta lisälämmöneristystasosta ja käytetystä pintarakenteesta.

- Kun seinärakenteiden paksuutta kasvatetaan, lyhenevät räystäät julkisivupintaan nähden. Myös ikkunat ja perustukset voivat jäädä julkisivupintaan nähden sisemmäksi. Jos rakennuksen ulkonäkö halutaan säilyttää ennallaan, tulee korjaustoimien kohdistua myös ikkuna-, perustus- ja räystäsrakenteisiin.

Varsinaisessa suunnittelussa keskeinen huomio kohdistuu yleensä ulkoseinärakenteen lämpö-, kosteus- ja palotekniseen toimivuuteen. Laskennallinen analyysi ei välttämättä aina tuo esiin korjausratkaisuun liittyviä riskitekijöitä. Laskennallisen selvityksen täydentämiseksi tarvitaankin usein asiantuntijanäkemystä arvioimaan toisaalta laskennan tuloksia, toisaalta laskennan ulkopuolelle jäävien tekijöiden vaikutusta lämpö-, kosteus- ja palotekniseen toimivuuteen.

- Julkisivusaneerauksen toteutusvaiheessa keskeisin huomio kohdistuu suunnitelmien mukaisen julkisivurakenteen toteutukseen. Viime vuosina on alettu kiinnittämään huomiota myös korjaustyön aikaiseen kosteuden hallintaan. Viranomaisluvan ehtona voikin olla kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen, Virta sanoo.

Kosteudenhallintasuunnitelma on pääurakoitsijan laatima ja rakennuttajan hyväksymä hankekohtainen suunnitelma, jossa määritetään kosteudenhallinnan vastuut sekä urakoitsijan toimenpiteet ja seurantatavat kosteusriskien hallintaan.

 

Luotettava kumppani julkisivuremonttiin

Virran mukaan rakennuttajan on otettava turvallisuusvelvoitteet huomioon korjaushankkeen valmistelussa ja läpiviennissä. Esimerkiksi julkisivuremontin valmistelussa on otettava huomioon mahdolliset haitta-aineet, kuten asbesti sekä mahdolliset saumausmassojen PCB- ja lyijy-yhdisteet.

Soveltuvan urakoitsijan valinnassa Virta neuvoo tilaajaa ensin selvittämään soveltuvista urakoitsijoista tahot, joille tarjouspyynnöt lähetetään. Suositus on, että soveltuvien urakoitsijoiden listaan otetaan esimerkiksi sellaisia palveluntuottajia, jotka ovat rekisteröityneet Luotettava Kumppani -palveluun.

- Yleisiä valintakriteerejä urakkahinnan lisäksi ovat muun muassa pätevyys, referenssit ja asiakaspalaute. Hyväksi tavaksi on myös osoittautunut, että rakennuttaja tiedustelee aikaisemmilta tilaajilta urakoitsijan toimintaa edellisissä hankkeissa.